Statutul ANCONAV

STATUTUL
ASOCIATIEI NATIONALE A CONSTRUCTORILOR DE NAVE DIN ROMANIA   „ANCONAV”

 

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art.1 (1) Asociatia Nationala a Constructorilor de Nave din Romania este o organizatie profesionala, necomerciala, obsteasca, neguvernamentala si apolitica, care isi propune sa promoveze o apropriere intre societatile comerciale si specialistii din domeniul constructiilor navale si conexe acestora in scopul consultarii asupra problemelor de interes comun, in vederea sustinerii  si protejarii intereselor asociatilor, al facilitarii schimbului de informatii, al contactelor cu organele de stat, guvernamentale si legislative al legaturilor cu organisme similare din strainatate.

(2) Asociatia Nationala a Constructorilor de Nave din Romania va purta denumirea ANCONAV, si are personalitate juridica.

(3) ANCONAV este alcatuita din specialisti si reprezentanti ai societatilor comerciale din industria de constructii navale si  conexa, si care adera in scris la prezentul statut.

(4) ANCONAV poate avea ca invitati permanenti la sedintele sale si reprezentanti ai institutiilor de invatamant superior sau societati academice de cercetare/dezvoltare,asociatii profesionale,  ca de exemplu: Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Academia Navala „Mircea cel Batran” din Constanta, Universitatea „Ovidius” din Constanta, Universitatea Maritima din Constanta.

(5) Invitatii permanenti nu platesc cotizatia si nu au drept de vot.

Art.2 (1) ANCONAV are sediul in Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 132, Pavilion Administrativ, et.2, cam.208.

(2) Asociatia Nationala a Constructorilor de Nave din Romania isi desfasoara activitatea pe baza statutului adoptat de membrii sai.

(3) Actul de constituire a asociatiei este procesul verbal al adunarii generale semnat de membrii sai, avand ca anexa Statutul.

(4) Asociatia se constituie pe termen nelimitat.

Art.3 (1) Patrimoniul initial al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, in valoare de 620 lei (conform Actului Aditional autentificat la 01.04.2005, de modificare a Statutului ANCONAV) si este alcatuit din aportul in bani al asociatilor.

(2) Patrimoniul initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.

(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

(4) Asociatia Nationala a Constructorilor de Nave din Romania va promova consultari intre membrii sai in vederea stabilirii unor actiuni de interes comun, care se pot realiza mai eficient prin intermediul asociatiei, sau care pot conduce la strategii concertate, in domenii de interes comun, stabilite prin consens intre membrii asociatiei.

(5) ANCONAV va actiona alaturi de membrii sai si la cererea acestora si pentru:

a) apararea intereselor membrilor in fata organelor de stat prin mandatarea Asociatiei in mod corespunzator;

b) sustinerea unei prezente active a asociatiei, respectiv a membrilor sai in presa de specialitate;

c) afilierea sau colaborarea cu alte organizatii similare sau fundatii din tara sau strainatate;

d) prezentarea punctului de vedere al asociatiei si conlucrarea cu organele guvernamentale, si/sau legislative in elaborarea proiectelor de acte normative sau legi care vizeza activitatea din domeniul constructiilor de nave;

e) organizarea si intermedierea dialogului cu organisme si personalitati din domeniul specific, din tara si strainatate;

f) facilitarea accesului la informatii privind tendintele pietii externe in domeniul constructiilor de nave;

g) si alte activitati care vor fi stabilite prin consens in organul de conducere al Asociatiei.

CAPITOLUL II – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.4 Membrii ANCONAV au urmatoarele drepturi:

a) beneficiaza de toate serviciile prevazute de statut;

b) pot cere executarea si altor prestatii;

c) participa de drept la toate actiunile asociatiei, precum si la stabilirea programului anual sau trimestrial de activitate;

d) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;

e) sa participe la luarea Hotararilor in adunarile generale, sa-si exprime parerile si sa faca propuneri in toate problemele care privesc activitatea acesteia.

Art.5 (1) Membrii ANCONAV au urmtoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile Statutului;

b) sa actioneze pentru infaptuirea programului asociatiei si a Hotararilor luate;

c) sa furnizeze datele solicitate de consiliul director pentru realizarea scopului asociatiei (daca nu au caracter de confidentialitate);

d) sa actioneze pentru intarirea organizatiei, a prestigiului sau si pentru propagarea scopurilor sale;

e) sa plateasca cotizatia, si dupa caz, cota parte din alte cheltuieli aprobate de Adunarea Generala;

(2) Dobandesc calitatea de membru al asociatiei, persoana fizica sau juridica care adera la prezentul statut si pentru care conducerea asociatiei isi da acordul.

CAPITOLUL III – CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

Art.6 Organele asociatiei sunt:

a) adunarea generala;

b) consiliul director;

c) cenzorul.

CAPITOLUL IV – COMPETENTA ORGANELOR DE CONDUCERE SI MODUL DE FUNCTIONARE   A ACESTORA

Art.7 (1) Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor si are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului;

e) infiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si al statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei;

h) orice alte atributii prevazute de lege.

i) aproba retributia Directorului General Executiv si a Contabilului – propusa de Consiliul director;

j) aproba incheierea de contracte de colaborare cu secretarul stiintific pentru proiectele atrase in interesul asociatiei.

(2) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie – in sedinte extraordinare -, se convoaca in scris cu cel putin cinci zile calendaristice inainte si este valabil constituita in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.

(3) Hotararile asociatiei se consdiera luate daca se ajunge la consens. Fiecare membru al asociatiei are dreptul la un singur vot.

(4) Adunarea Generala are drept de control permanent asupra consiliului director si al cenzorului.

(5) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(6) Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

(7) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

(8) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

Art.8 (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. Se intruneste trimestrial, in ultimele cinci zile in ultima luna a trimestrului si ori de cate ori este nevoie si ia hotarari cu unanimitatea celor prezenti.

(2) Consiliul director este alcatuit din Presedinte, doi Vicepresedinti, Director General Executiv si Membru – Secretar stiintific.

(3) Alegerea Consiliului director se face o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare cand ea se poate organiza la Adunarea Generala care urmeaza.

(4) Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face respectandu-se principiul rotatiei. De regula, pentru continuitate, din cei doi vicepresedinti se alege un presedinte, urmand ca adunarea generala sa aleaga un nou vicepresedinte pe postul ramas vacant.

(5) Un post de vicepresedinte este atribuit unui reprezentant al santierelor navale si un altul unui reprezentant al producatorilor/furnizorilor de echipamente/firme de proiectare/reprezentanti societati de clasificare/alte categorii de reprezentanti care au statut de membrii ai asociatiei.

(6) Directorul General Executiv este propus de presedinte si validat de adunarea generala.

(7) Directorul General Executiv este retribuit din veniturile asociatiei.

(8) Secretarul stiintific este propus de presedinte si validat de adunarea generala.

(9)  Secretarul stiintific va fi retribuit pe baza contractelor de colaborare care vor cuprinde numarul de ore si tariful orar, aprobat in proiectul respectiv la care se adauga in masura in care acestea sunt cuprinse si cheltuielile legate de diurna, cazare si transport.

(10) Pentru realizarea situatilor finanaciare si respectiv tinerea evidentei contabile a asociatiei este necesar angajarea unui functionar economic avand pozitia de contabil.

(11) Contabilul este retribuit din veniturile asociatiei.

(12) In exercitarea competentei sale, consiliul director:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara si propuneri de actiuni viitoare, executarea bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul acestuia pe perioada urmatoare, si situatia financiara anuala;

b) incheie acte juridice si financiare in numele si pe seama asociatiei prin directorul general executiv;

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute de statut sau stabilite de adunarea generala;

e) isi poate elabora un regulament intern de functionare;

f) poate hotari schimbarea sediului in caz de necesitate;

g) propune Adunarii Generale retributia Directorului General Executiv si a Contabilului.

(13) Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la alineatul (12) lit.b) si d).

Art.9 Cenzorul, expert contabil sau contabil autorizat in conditiile legii, in realizarea competentei sale:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c) indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala;

d) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot.

CAPITOLUL V – VENITURI SI CHELTUIELI

 

Art.10 Veniturile ANCONAV provin din:

a) cotizatia membrilor, al carei cuantum anual se stabileste de Adunarea Generala si se plateste in doua rate egale, in prima luna a semestrului in curs;

b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;

c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

d) venituri realizate din activitati economice directe;

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevazute de lege.

Art.11 (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, care nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art.12 In limita veniturilor realizate, asociatia va efectua cheltuieli pentru:

a) organizarea de actiuni in scopul realizarii programului asociatiei;

b) editarea unor documente, materiale, informari si altele de interes comun;

c) cheltuieli gospodaresti (chirie, utilitati, telefon, telex, telefax, abonamente, etc.);

d) procurarea rechizitelor de birou;

e) plata colaboratorului (secretarul stiintific, cenzorul, dactilografierea, contabilitate, lectori, consultanti, etc.);

f) salariile personalului executiv (Director General Executiv si Contabil) al asociatiei;

g) cheltuielile de reprezentare si protocol.

CAPITOLUL VI – FONDURILE SI CHELTUIELILE DE FUNCTIONARE ALE ASOCIATIEI

 

Art.13 (1) Activitatea economico-financiara a asociatiei se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala. Asociatia nu realizeaza profit.

(2) Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an; primul exercitiul incepe de la data constituirii asociatiei.

(3) Asociatia va intocmi situatia financiara anuala a executiei bugetului de venituri si cheltuieli si va tine evidenta activitatii economico-financiare in conformitate cu normele legale in vigoare.

CAPITOLUL VII – RETRAGEREA, EXCLUDEREA SI DIZOLVAREA

 

Art.14 Retragerea unui membru ANCONAV se realizeaza prin cerere scrisa  a acestuia, adresata consiliului director.

Art.15 (1) Poate fi exclus din ANCONAV asociatul care:

a) nu a achitat cotizatia prevazuta la art.10 lit.a) un numar de doua semestre consecutiv;

b) nu respecta prevederile statutare;

c) savarseste unele fapte nelegale, nedemne sau neloiale fata de asociatie;

(2) Asociatii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra avutului social.

(3) Cazurile de excludere se realizeza prin votul adunarii generale, consiliul director, poate hotari suspendarea calitatii de membru pana la prima adunare generala.

Art.16 In caz de dizolvare si lichidare se vor urma reglementarile prevazute de Ordonanata Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

Art.17 Prezentul Statut include ultimele modificari aduse la acesta, astfel cum au fost aprobate in Adunarile Generale din 01.02.2013 si 04.10.2013, iar prevederile acestuia se completeaza cu dispozitiile legii.

Art.18 Redactat si editat in 6 exemplare, cu cate 5 pagini fiecare, in limba romana, la data de ____2014

 

Prezentul Statut este semnat in numele Asociatilor de catre domnul Ing.Gelu Stan, Directorul General Executiv al ANCONAV.